Skambinkite mums 1814 dėl nuomos klausimų

Nuomos sąlygos

NUOMOS SĄLYGOS (VERSIJA 2018 04 25 LT)

NUOMOS SĄLYGOS

1. NUOMOJAMAS OBJEKTAS

a) Apimtis: Avesco Rent Lithuania (toliau – Nuomotojas) Nuomininkui suteikia nuomos pagrindais Lietuvoje naudoti techniką (įrangą), nurodytą pristatymo dokumentuose, o taip pat suteikia naudojimosi instrukciją, Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį ir naudotis techniką šiose Nuomos sąlygose nustatyta tvarka. Šių Nuomos sąlygų kontekste Nuomininkas traktuotinas kaip bet koks Avesco Rent Lithuania klientas (tiek fizinis, tiek juridinis asmuo), kuris sudaro nuomos sutartį su Nuomotoju Atskirai aptartos sutarčių sąlygos ir šios Nuomos sąlygos taikomos išimtinai nuomojamojo objekto nuomai iš Nuomotojo siūlomo asortimento. Sudarydamas pirmąjį susitarimą, Nuomininkas pripažįsta jo galiojimą visą verslo santykių tarp šalių laiką.

b) Nuosavybė: Nuomojamas objektas visą nuomos laikotarpį išlieka išskirtine Nuomotojo nuosavybe. Be šalių raštiško sutikimo, Nuomotojui draudžiama keisti ar pašalinti bet kokius ant nuomojamo objekto esančius ženklus ir nuorodas apie nuosavybės teises arba logotipus.

c) Naudojimas: Negalima atlikti jokių nuomojamų objektų pakeitimų. Turi būti griežtai laikomasi Nuomotojo eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijų, taip pat nurodymų dėl leistinos apkrovos.

Nuomininkas neturi teisės suteikti tretiesiems asmenims teisių į nuomojamą objektą arba perduoti jiems teises pagal nuomos sutartį; ypač draudžiama nuomojamą objektą pernuomoti, perleisti ar bet kokia forma nuomojamą objektą kam nors patikėti.

d) Užsienyje: Nuomojamo objekto be išankstinio Nuomotojo raštiško sutikimo negalima naudoti užsienyje. Jei nuomojamas objektas vis tiek bus ten naudojamas, Nuomininkas Nuomotojui turi sumokėti baudą, kurios dydis lygus nuomojamojo objekto pirkimo vertei.

e. Sutarties sudarymas: Nuomos sutartys sudaromos Nuomotojo filiale arba internetu, svetainėje www.avesco-rent.lt. Paspaudęs mygtuką „Patvirtinti užsakymą”, Nuomininkas pateikia pasiūlymą sudaryti sutartį. Sutartis sudaroma tik tuomet, kai Nuomotojas patvirtina nuomos sutarties sudarymą raštu.

2. NUOMOS LAIKOTARPIS

Nuomos laikotarpis skaičiuojamas darbo dienomis, savaitėmis ar mėnesiais, jis prasideda patvirtinto pristatymo dieną ir baigiasi grąžinant tvarkingą nuomojamą objektą. Vieną darbo dieną sudaro ne daugiau kaip 8 moto valandos ir viena pamaina. Jei nenurodyta kitaip, vieną savaitę sudaro 5 darbo dienos, o vieną mėnesį sudaro 21 darbo diena. Tiek perdavimo, tiek grąžinimo diena skaičiuojamos kaip pilnos dienos, nebent Šalių sutarta kitaip. Pasibaigus sutartam nuomos laikotarpiui, sutartis automatiškai pratęsiama tokia pačia trukme, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Automatinis pratęsimas nenumatomas, jei Nuomininkas raštu praneša apie nuomos nutraukimą likus mažiausiai vienai dienai, jei nuomos sutartis sudaroma mažiau nei savaitei, ir likus mažiausiai vienai savaitei iki sutarties galiojimo pabaigos, jei nuomos sutartis sudaroma ilgiau kaip savaitei. Rašytinis pranešimas apie nutraukimą Nuomotojui turi būti pateiktas anksčiau minėtą dieną. Apie nutraukimą reikia pranešti oficialiam Nuomotojo kontaktiniam asmeniui, tai galima padaryti ir telefonu.

3. NUOMOS MOKESTIS

a) Pagrindas: Sutartas nuomos mokestis taikomas sutartam naudojimo laikotarpiui, numatant maksimalų 8 val. per dieną naudojimo laiką. Už kiekvieną papildomą valandą imamas papildomas 10 proc. mokestis nuo nuomojamo objekto dienos nuomos tarifo.

Nuomos kaina susijusi su sutartimi nustatytu nuomojamo objekto naudojimu. Dirbant tuneliuose, ant pontono, bet kokiomis sudėtingomis sąlygomis (pvz., turint sąlytį su su druskingu vandeniu, agresyviomis ar koroziją skatinančiomis medžiagomis) ir kitiems specialiems darbams pirmiausia reikia gauti raštišką Nuomotojo sutikimą. Dėl aukščiau paminėtų darbų Nuomininkui yra nustatoma individuali nuomos kaina. . Nuomos kaina nustatoma visam nuomos laikotarpiui ir taikoma ir tada, jei įprastas veikimo laikas nėra visiškai išnaudotas arba nuomojamas objektas grąžinamas prieš pasibaigiant nuomos laikotarpiui. Į sutartą nuomos kainą yra neįtraukiamos transporto, surinkimo, išmontavimo, pakavimo ir draudimo išlaidos, taip pat priedų, eksploatacinių medžiagų, o taip pat valymo bei remonto išlaidos; jos apskaičiuojamos papildomai. Tik jei aiškiai susitariama, Nuomotojas perima nuomojamo objekto surinkimo ir išmontavimo darbus. Šiuo atveju Nuomotojas Nuomininkui suteikia Nuomotojo montuotojus ir paskaičiuoja išlaidas už jų kelionę, darbo ir laukimo laiką bei priežiūrą.

b) Mokėjimo sąlygos: Kiekvienu nuomos atveju, Nuomotojo nustatyta suma, kuri priklauso nuo nuomojamos mašinos vertės, turi būti deponuojama kaip garantija. Nuomotojas gali atsisakyti šios sumos, jei Nuomininkas yra klientas, kuris jau turi kliento sąskaitą pas Nuomotoją. Nuoma mokama grąžinant nuomos objektą, mokėjimas atliekamas pagal sutartas sąlygas. Esant ilgesnio kaip vieno mėnesio laikotarpio nuomos sutarčiai, daliniai atsiskaitymai atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

c) Vėlavimas mokėti: Jei Nuomininkas vėluoja sumokėti nuomą, taikomas šių Nuomos sąlygų 9a) straipsnis ir Nuomotojas turi teisę atsiimti nuomojamą objektą. Su tuo susijusias išlaidas padengia Nuomininkas. Kaip vienkartinę kompensaciją Nuomotojas paskaičiuoja prie nuomos kainos papildomą 20 proc. priemoką. Vėluojant apmokėti skaičiuojamos palūkanos, kurios yra pusantro karto didesnės už įstatymuose nustatytą palūkanų normą.

4. NUOMOS PRADŽIA

a) Laikas: Nuoma prasideda nuo tos dienos, kuri sutarta tarp šalių sudarytoje nuomos sutartyje, , nepriklausomai nuo to, ar Nuomininkas iš tikrųjų perima nuomos objektą.

b) Perdavimo rizika: Naudojimosi teisė ir rizika perduodami Nuomininkui, kai tik nuomojamas objektas yra perduotas Nuomininkui ar transportuotojui, ir ji trunka iki nuomojamo objekto grąžinimo Nuomotojo nurodytoje vietoje. Per šį laikotarpį Nuomininkas yra visiškai atsakingas už nuomojamą objektą ir visą riziką, kuri gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su jo naudojimu, pavyzdžiui, gaisro, vagystės, sprogimo, nelaimingo atsitikimo, visų rūšių pavojai, kurie sukelia pasekmių Nuomotojui, arba tretiesiems asmenims.

Nuomininkas yra atsakingas už bet kokius nuostolius ir (ar) žalą, susijusius su nuomojamu objektu, bei susijusias išlaidas, neatsižvelgiant į tai, ar jie įvyko dėl trečiosios šalies kaltės, dėl nelaimingo atsitikimo ar dėl force majeure aplinkybių. Nuomojant techniką su vairuotojais, naudojimo ir patikrinimo galios yra perduodamos Nuomininkui, įskaitant visas teisines pasekmes ir visus darbus, kuriuos turi atlikti vairuotojas, įskaitant kelionę į priekį, į pristatymo vietą ir atgal į atidavimo vietą. Nuomotojas neatsako už jokią žalą, kurią vairuotojas sukelia atlikdamas savo darbą, kuriam vadovauja Nuomininkas.

5. NUOMOTOJO PAREIGOS

a) Atsakomybė: Nuomotojas privalo suteikti parengtą naudoti ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį nuomojamą objektą. Jei nuomojamas objektas neveikia tinkamai, Nuomotojo atsakomybė apsiriboja kuo skubesniu nuomojamo objekto sutvarkymu. Nuomotojas neturi pakeisti nuomos objekto ir nėra atsakingas už bet kokį produktyvumo ar pajamų praradimą ar bet kokius darbo rezultatus su trūkumais, susijusius su nuomojamo objekto defektu. Žala neatlyginama už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, tokius kaip prarastas pelnas, prarasti užsakymai, reputacijos praradimas.

b) Instrukcijos: Nuomotojas pateikia reikalingus paaiškinimus ir nurodymus dėl nuomojamo turto naudojimo. Pasirašydamas nuomos sutartį, Nuomininkas patvirtina, kad gavo visus būtinus nurodymus. Naudotojas pareiškia, kad turi žinias ir licencijas, reikalingus tinkamai naudoti nuomojamą objektą. Nuomininkas žino visas eksploatavimo ir saugos taisykles, taikomas naudojant nuomojamą objektą.

6. NUOMININKO PAREIGOS

a) Patikrinimas: Nuomininkas privalo patikrinti nuomos objekto būklę priimdamas nuomos objektą ir pažymėti kiekvieną trūkumą ar defektą nuomos sutartyje arba važtaraštyje. Bet koks kitas defektas, kuris negalėjo būti pastebėtas pristatymo metu turi būti nurodytas raštu per vieną dieną po pristatymo.

b. Nuomos objekto naudojimas: Nuomininkas įsipareigoja naudoti nuomos objektą tik pagal jo tiesioginę paskirtį, vadovaudamasis nuomos objekto naudojimo instrukcijomis, eksploatacinių technologijų reikalavimais ir neviršijant jo naudojimo pajėgumų; jei nuomos objektas patiria trikdžius, Nuomininkas privalo nutraukti veiklą ir nedelsdamas pranešti apie tai Nuomotojui.

c. Įgaliojimai: Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad bet kuris iš asmenų, naudojančių nuomos objektą, turi visus atitinkamus įgaliojimus, kuriuos privaloma pateikti Nuomotojui pareikalavus, taip turi visas reikalingas licencijas ar kitus atitinkamus leidimus naudotis nuomos objektu.

7. NUOMOJAMO OBJEKTO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

a) Priežiūros ir informavimo pareiga: Nuomininkas turi rūpestingai elgtis su nuomojamu objektu, tinkamai jį naudoti, eksploatuoti, prižiūrėti pagal Nuomotojo ar nuomos objekto gamintojo pateiktas eksploatavimo taisykles ir instrukcijas bei laikytis papildomos įrangos naudojimo taisyklių. Jei nuomos objektas veikia netinkamai, Nuomininkas privalo nedelsdamas apie tai pranešti Nuomotojui ir nuomos objekto nebenaudoti.

b) Nuomojamo objekto kontrolė: Nuomininkas visada turi sugebėti nurodyti tikslią nuomos objekto vietą ir likusį nuomos laikotarpį. Nuomotojas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto pranešęs Nuomininkui patikrinti nuomojamo objekto būklę ir atlikti tokius priežiūros bei remonto darbus, kuriuos jis mano esant reikiamus. Neteisingo naudojimo atveju Nuomotojas gali nutraukti nuomos sutartį be kompensacijos Nuomininkui.

c) Remontas: Nuomininkas turi leisti nuomos metu atlikti Nuomotojui reikalingus remonto darbus Tik esant išankstiniam raštiškam sutikimui Nuomininkas pats gali atlikti remonto darbus arba juos atlikti turi trečioji šalis, priešingu atveju jis prisiima atsakomybę ir turi padengti išlaidas. Be to, jis yra atsakingas už visus tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl netinkamai atliktų remonto darbų.

d) Išlaidos: Besidėvinčių dalių pakeitimas, kuris reikalingas įprasto naudojimo metu, yra įskaičiuotas, išskyrus gręžimo, pjovimo, šlifavimo ir betono frezavimo staklių, grandinėlių ir žoliapjovių grandinių bei dantukų, medžių drožlių ir tranšėjų pjovimo detales, taip pat pernelyg didelį padangų ir guminių vikšrų nusidėvėjimą. Remonto darbų kaštus, kurie reikalingi dėl įvykusių tyčinių sugadinimų (apdaužymų), atsitiktinių sugadinimų, netinkamo valdymo ir priežiūros, padengia Nuomininkas.

8. DRAUDIMAS

a) Atsakomybė už neįregistruotą įrangą: Nuomininkas privalo savo iniciatyva ir savo lėšomis tinkamai apdrausti nuo žalos, kurią tretieji asmenys gali patirti naudodami nuomojamą objektą, ir paprašius iškart pateikti draudimo liudijimą. Jei Nuomotoją už patirtus nuostolius trečioji šalis paduoda į teismą, Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui visus reikalavimus, nuostolius ir su tuo susijusias išlaidas, atitinkamai taikyti jam nekaltumo prezumpciją.

a1) Motorinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas registruotoms transporto priemonėms ir priekaboms: Apdraudžia Nuomotojas pagal įstatymų reikalavimus. 1 000 eurų išskaita turi būti padengta Nuomininko. Pasiliekama teisė dėl grubaus aplaidumo taikyti išieškojimą regreso tvarka.

b) Nuomojamo objekto praradimas: Nuomininkas privalo apdrausti nuomojamą objektą nuo pasekmių, atsirandančių dėl vagystės, gaisro ir vandens žalos, vandalizmo, sprogimo, gamtinių reiškinių žalos, transporto, mašinos sugadinimo, susidūrimo, surinkimo ir išmontavimo. Minėtas rizikas padengia įrenginio draudimas, kurį Nuomotojas siūlo toliau išvardytomis sąlygomis. Nuokrypis nuo šios taisyklės yra įmanomas tik tuo atveju, jei Nuomininkas mašiną apdraudžia savo iniciatyva ir savo sąskaita. Draudimo įrodymą ir šiam draudimui priskiriamas pretenzijas Nuomotojui Nuomininkas turi pateikti iškart gavęs Nuomotojo prašymą.

b1) Įrenginio (technikos) draudimas: Pagal nuomos sutartyje nurodytą draudimo tarifą, apskaičiuotą remiantis nuomos bruto pajamomis vienai kalendorinei dienai, Nuomininkas visą nuomos laikotarpį nuo 8 b) punkte paminėtų rizikų yra apdraustas su sąlyga, kad įrenginys (technika) bus naudojama pagal Nuomotojo pateiktas instrukcijas (taip pat taikoma įregistruotoms transporto priemonėms). Šis draudimas numato išskaitą pagal nuomos kategorijas ir pagal pasirinkti draudimo variantą. Bazinės draudimo išskaitos yra tokios: Cat. B: EUR 500, Cat. E + M + H + P: EUR 5,000, Cat. R: EUR 20,000, plius PVM. Comfort draudimo varianto išskaitos yra: Cat. B: EUR 200, Cat. E + M + H + P: EUR 1,000, Cat. R: EUR 2,000, plius PVM. Vagystė ir vandalizmas yra apdrausti pagal draudimo sąlygas, jei Nuomininkas gali įrodyti, kad jis ėmėsi visų atsargumo priemonių tam išvengti, t. y. ištraukė raktelį, įjungė signalizaciją, ant nuomojamo objekto uždėjo grandinę ir jį prirakino. Vagystės ar vandalizmo atveju Nuomininkas privalo nedelsdamas įvykdyti visus formalumus, susijusius su įvykiu (nedelsiant pranešti policijai, taip pat pranešti apie žalą). Nuomininkas gali būti patrauktas atsakomybėn už kiekvieną formalumo neįvykdymą. Draudimas nepadengia nuostolių, atsirandančių dėl akivaizdaus aplaidumo, durų stiklų, priekinio stiklo, žibintų pažeidimų ir kt., padangų defektų (nuleistos, supjaustytos padangos), guminių vikšrų pažeidimų, taip pat atvejų, kai reikalingas mechanikas variklio pakartotiniems gedimams dėl trūkstamų arba blogai užpildytų medžiagų (variklio alyvos, aušini skysčio, tepalų, stabdžių skysčio ir pan.) taisyti. Pilną kategorijų sąrašą galima rasti čia: www.avesco-rent.lt.

9. NUOMOS SUTARTIES PABAIGA

a) Nutraukimas: Nuomotojas gali nedelsdamas ne teismine tvarka nutraukti sutartį, jei iškyla nuomojamo objekto žalos pavojus, jis naudojamas netinkamai ir (ar) yra prastai prižiūrimas, vėluojama sumokėti nuomos mokestį ar pažeidžiamos kitos šių Nuomos sąlygų sąlygos. Tokiu atveju Nuomotojas gali pasiimti ar leisti paimti nuomojamą objektą Nuomininko sąskaita, taip pat pateikti bet kuriuos kitus reikalavimus dėl žalos atlyginimo.

b) Nuomojamo objekto grąžinimas: Nuomininkas turi grąžinti nuomojamą objektą tinkamos būklės, švarų ir pripildytą kuru į nuomos vietą, iš kurios jis paėmė objektą. Gavęs raštišką Nuomotojo sutikimą ir Nuomininkui sutikus apmokėti papildomas transportavimo sąnaudas, nuomojamas objektas gali būti grąžinamas kitoje nuomos vietoje. Jei nuomojamas objektas grąžinant neatitinka anksčiau nurodytų reikalavimų, ar jis turi kitų trūkumų, dėl kurių toliau objekto nuomoti neįmanoma, Nuomotojas gali atlikti mašinos remontą Nuomininko sąskaita. Laikas, naudojamas grąžintam įrenginiui taisyti, taip pat bus padengiamas Nuomininko, atitinkamai pratęsiant nuomos laikotarpį ir tai įtraukiant į sąskaitą.

10. TAIKYTINA TEISĖ

Šioms Nuomos sąlygoms Lietuvos Respublikos teisė.

11. TEISMINĖ JURISDIKCIJA

Visų pagal šią sutartį kylančių įsipareigojimų vykdymo vieta yra Nuomotojo registruota buveinė. Iš šios sutarties kylančių ginčų vertinimo teisminė jurisdikcija yra Nuomotojo registruotos buveinės vieta.

Ekskavatoriai

 • Peržiūrėti Visus
 • Mini Ekskavatoriai
 • Vidutiniai Ekskavatoriai
 • Ratiniai Ekskavatoriai
 • Grąžtas
 • Hidraulinis plaktukas
 • Krautuvai

 • Peržiūrėti Visus
 • Krautuvų priedai
 • Teleskopiniai krautuvai
 • Damperiai
 • Fronatalinis krautuvas
 • Ekskavatorinis Krautuvas
 • Mini Krautuvas